DARŽELIO TARYBA

Tarybos pirmininkė   D. Jokubaitienė, specialioji pedagogė;
Sekretorė:               A. Vaitkuvienė, auklėtoja;
Nariai:                     R. Mickevičiutė, auklėtoja;
                              R. Ozgirdienė, bendrosios praktikos slaugytoja;
                              V. Klimbienė, auklėtojos padėjėja;
                              R. Slavickaitė, tėvų atstovė,
                              V. Lacko, tėvų atstovas.
                            DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS KRYPTYS:

  • telkti pedagogus, tėvus ir kitus bendruomenės narius, rėmėjus visų institucijos sričių klausimams aptarti ir spręsti;
  • dalyvauti įstaigos pajamų ir išlaidų paskirstyme;
  • palaikyti ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis;
  • inicijuoti vidaus auditą;
  • padėti organizuoti bendruomenės kultūrinį gyvenimą;
  • svarstyti ir pritarti įstaigos veiklos programai bei strateginiam veiklos planui.

STRUKTŪRA


DARŽELIO VALDYMO SCHEMA
© 2010 m. Visos teisės saugomos
Tinklapį sukūrė www.pigustinklapiai.lt
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Auklėtojų padėjėjos
Naktinės auklės
Aptarnaujantis personalas
Buhalterė
Raštvedė
Bendrosios praktikos
slaugytoja
Ikimokyklinio ugdymo pedagogai
Priešmokyklinio ugdymo pedagogai
Muzikos mokytoja
Švietimo pagalbos specialistai